Algemene voorwaarden - New Creators Spring naar content

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. NewCreators: intermediair tussen Opdrachtgever en Kandidaat, gevestigd te Breda, kantoorhoudende aldaar aan J.F. Kennedylaan 14, 4811 ET, KvK nummer 77789032.
 2. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de diensten van NewCreators afneemt, dan wel met wie NewCreators in gesprek is over het sluiten van een overeenkomst om diensten van NewCreators af te nemen. Tevens wordt onder Opdrachtgever verstaan de organisatie waarmee de partij aan wie de Kandidaat in eerste instantie is voorgedragen in vennootschapsrechtelijke zin of organisatorisch verband is gelieerd.
 3. Opdracht: De Opdracht door de Opdrachtgever aan NewCreators om één of meerdere Kandidaten te vinden en te selecteren voor een door de Opdrachtgever opgegeven vraag of vacature, met als doel dat één of meerdere Kandidaten in dienst treden bij Opdrachtgever door tussenkomst van NewCreators.
 4. Kandidaat: Iedere natuurlijke persoon die door NewCreators wordt benaderd en/of gesproken, waarbij de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst dan wel een aanstelling bij de Opdrachtgever wordt beoogd.
 5. Introductie: het mondelinge dan wel schriftelijke bericht waarbij NewCreators de gegevens van een Kandidaat aan de Opdrachtgever doet toekomen.
 6. Arbeidsovereenkomst: hetgeen het Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat, alsmede alle werkzaamheden die de Kandidaat als freelancer of zelfstandige ten behoeve van Opdrachtgever verricht, en waarvan de aard van de werkzaamheden gelijk of vergelijkbaar zijn als die waarvoor de Kandidaat bij de Opdrachtgever op kennismakingsgesprek is geweest.
 7. Indiensttreding: elke vorm van feitelijke tewerkstelling bij de Opdrachtgever van een door NewCreators geïntroduceerde Kandidaat.
 8. Bruto maandsalaris: het tussen Kandidaat en Opdrachtgever afgesproken maandsalaris omgerekend naar een werkweek van 40 uur (ook al is de Kandidaat werkzaam voor minder uur) aangevuld met vakantietoeslag, vergoeding leaseauto, gegarandeerde of redelijkerwijs te verwachten bonus, tantième of winstdeling, vaste representatievergoedingen en overige emolumenten.
 9. Jaarinkomen: Alle vast overeengekomen fiscaal belaste inkomensbestanddelen en netto representatiekosten.
 10. (Bemiddelings)Fee: het honorarium dat NewCreators ontvangt voor de door haar geleverde prestatie(s) in verband met de Opdracht.
 11. Partijen: NewCreators en Opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, Opdrachten aan en overeenkomsten, inclusief verlenging(en) daarvan, met NewCreators (ongeacht de specifieke activiteiten waarop het betrekking heeft).
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkende bedingen van Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover die specifiek en schriftelijk door NewCreators zijn aanvaard.

Artikel 3. Tot stand komen Opdracht

 1. Opdrachten, overeenkomsten en wijzigingen daarvan komen pas tot stand op het moment dat NewCreators deze schriftelijk heeft geaccepteerd, dan wel op het moment dat NewCreators feitelijk een begin van uitvoering heeft gemaakt. Mondelinge toezeggingen van NewCreators zijn pas verbindend als die schriftelijk zijn bevestigd.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan NewCreators aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan NewCreators worden verstrekt, bij gebreke waarvan NewCreators de uitvoering van de Opdracht mag opschorten.
 3. NewCreators is slechts aan een offerte gebonden, indien en voor zover deze door Opdrachtgever binnen een maand na dagtekening ervan schriftelijk wordt aanvaard, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. NewCreators is gerechtigd offertes die niet binnen een maand zijn aanvaard, aan te passen of te wijzigen.
 4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4: Opdrachten, introducties en plaatsingen

 1. Onder een Opdracht wordt in deze voorwaarden verstaan de Opdracht van de Opdrachtgever aan NewCreators om een Kandidaat te werven en te selecteren met het doel dat tussen deze Kandidaat en de Opdrachtgever een arbeidsrelatie tot stand komt.
 2. NewCreators stelt, Kandidaten voor bij Opdrachtgevers (organisaties), zonder daarbij opgave te (hoeven) doen van NAW-gegevens. Door accordering van het voorstellen van een Kandidaat (per mail), verklaart en erkent Opdrachtgever dat kennismaking met de betreffende Kandidaat en eventuele volgende Kandidaten plaatsvindt met in achtneming van alle condities en voorwaarden zoals bij deze algemene voorwaarden zijn beschreven. Door ontvangst bij NewCreators van de accordering is er sprake van een overeenkomst tussen Opdrachtgever en NewCreators.
 3. De Opdrachtgever wordt, met inachtneming van het voorgaande lid, in de gelegenheid gesteld kennismakingsgesprekken te houden met de voorgedragen Kandidaat. Bij een afspraak op basis van no-cure-no-pay is NewCreators pas gerechtigd een bemiddelingsfee in rekening te brengen wanneer Opdrachtgever, overeenkomstig artikel 4.4 van deze algemene voorwaarden, een arbeidsovereenkomst aangaat met een door NewCreators aangedragen Kandidaat.
 4. Er is sprake van een plaatsing op het moment dat de Opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook overeenkomt met een door NewCreators in het kader van een Opdracht of introductie aangeboden Kandidaat.
 5. Indien een Arbeidsrelatie tot stand is gebracht met een geïntroduceerde Kandidaat, zal de Opdrachtgever NewCreators hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen, evenals de inhoud van die Arbeidsrelatie. Op verzoek van de NewCreators stuurt de Opdrachtgever documenten die aantonen dat de arbeidsverhouding bestaat. De Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat hij NewCreators binnen twee weken na het begin van de Arbeidsrelatie tussen de Opdrachtgever en de Kandidaat heeft geïnformeerd.
 6. NewCreators gaat er evenzeer vanuit dat de informatie en gegevens die zij van de Kandidaat heeft verkregen of van referenten juist en volledig is. NewCreators staat daar niet voor in.
 7. NewCreators is gerechtigd bij de werving van Kandidaten voor Opdrachtgever kosteloos gebruik te maken van de handelsnaam en het logo/merk van de Opdrachtgever voor zover dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen NewCreators en de Opdrachtgever is overeengekomen.
 8. Een Opdracht eindigt op het moment dat een der partijen de Opdracht intrekt of opzegt.
 9. Zowel NewCreators als Opdrachtgever kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij het faillissement wordt uitgesproken of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. NewCreators kan voorts de overeenkomst beëindigen indien de zeggenschap (in de onderneming) van Opdrachtgever wijzigt. Partijen zullen wegens de in dit artikel lid bedoelde beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 

Artikel 5: inspanningsverbintenis; exoneratie en aansprakelijkheid

 1. NewCreators is gehouden zich in te spannen geschikte Kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de Opdrachtgever. Voor de beslissing om met een door NewCreators geselecteerde Kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, is de Opdrachtgever verantwoordelijk. De Opdrachtgever aanvaardt dat NewCreators op geen enkele wijze aansprakelijk is voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door Kandidaten die NewCreators heeft geselecteerd.
 2. De Opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de Kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de Kandidaat. NewCreators zal voorafgaande en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat Opdrachtgever niet van zijn onderzoeksplicht. NewCreators aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid indien de Kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet, dan wel als Opdrachtgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie een arbeidsovereenkomst met Kandidaat is aangegaan.
 3. Opdrachtgever vrijwaart NewCreators tegen alle aanspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van NewCreators samenhangen of zouden kunnen samenhangen.
 4. Elke eventuele aansprakelijkheid van NewCreators uit hoofde van een onrechtmatige daad of een toerekenbare tekortkoming is beperkt tot het bedrag van de door Opdrachtgever geleden directe schade, zulks met een maximum van de in verband met de Opdracht of introductie aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte of te brengen bemiddelingsvergoeding. Het door NewCreators in geval van aansprakelijkheid maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.

Artikel 6: Honorarium, bemiddelingsfee en kosten

 1. NewCreators werkt op basis van ‘no cure no pay’, waarbij alleen honorarium verschuldigd is in geval van succesvolle vervulling, waaronder wordt verstaan ondertekening arbeidscontract van de door NewCreators aangedragen Kandidaat, eventueel op de wijze als bepaald in artikel 8, of op basis van een honorarium dat in rekening wordt gebracht bij een (andere) succesvolle vervulling.
 2. In het geval ‘no cure no pay’ is afgesproken bedraagt bij een succesvolle vervulling het totale honorarium een percentage van het bruto jaarsalaris op fulltime basis van de geselecteerde Kandidaat bij indiensttreding gebaseerd op een fulltime dienstverband. Onder het bruto jaarsalaris worden eveneens 100% van de maximaal haalbare provisie en bonus, alsmede vakantiegeld en 13e maand begrepen. Dit wordt vermeerderd met BTW. Het minimum honorarium bedraagt € 4.750,- exclusief BTW tenzij er een ander minimum honorarium uitdrukkelijk en schriftelijk tussen NewCreators en de Opdrachtgever is overeengekomen.
 3. Het tarief, vermeerderd met BTW, wordt voor 50% gefactureerd op het moment dat de arbeidsovereenkomst of andere aannemingsovereenkomst door Opdrachtgever en Kandidaat is getekend of, indien wordt verzuimd de arbeidsovereenkomst tijdig te tekenen, in de eerste week van de aanstelling van de geselecteerde Kandidaat. De tweede 50% van het honorarium wordt gefactureerd indien Kandidaat de overeengekomen proefperiode succesvol heeft afgerond dan wel in de proefperiode aannemelijk heeft gemaakt aan de functievereisten van Opdrachtgever te voldoen.
 4. De Opdrachtgever, is behalve het tarief, aan NewCreators verschuldigd alle kosten die NewCreators ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt, voor zover dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen NewCreators en de Opdrachtgever is overeengekomen.
 5. In het geval dat meerdere Kandidaten van een voorselectie bij een Opdrachtgever gaan werken, is de Opdrachtgever verplicht het volledige honorarium per geaccepteerde Kandidaat te betalen.

Artikel 7: Facturen

 1. Reclamaties ten aanzien van de gedeclareerde bemiddelingsfee dienen binnen 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven ter kennis van NewCreators te worden gebracht, op straffe van verval van iedere aanspraak.
 2. De Opdrachtgever is gehouden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na een daartoe gedaan verzoek door NewCreators de gegevens te verstrekken, noodzakelijk voor de bepaling van het honorarium en de startdatum van de door NewCreators geselecteerde Kandidaat. Indien de Opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is NewCreators gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te schatten en conform die schatting te factureren.
 3. NewCreators behoudt zich het recht voor 2% rente in rekening te brengen voor elke 14 dagen dat een factuur te laat wordt betaald en alle juridische kosten te verhalen die zijn gemaakt voor het innen van uit hoofde van de Algemene Voorwaarden verschuldigde bedragen en achterstallige betalingen.
 4. De betalingstermijn van door NewCreators verzonden facturen bedraagt 30 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn is de Opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

Artikel 8: Concurrentie en schadeloosstelling

 1. Onder een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door NewCreators aan de Opdrachtgever, voorgestelde Kandidaat binnen achttien (18) maanden na die introductie in dienst treedt of anderszins en/of, al dan niet via derden, op enigerlei wijze werkzaam is bij de Opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming. Tenzij Opdrachtgever terzake vooraf een nadrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt, is Opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee overeenkomstig het gestelde in artikel 6 van de algemene voorwaarden indien de door NewCreators geïntroduceerde Kandidaat bij Opdrachtgever via een sollicitatie of anderszins in meer of mindere mate bekend mocht blijken te zijn.
 2. Het is Opdrachtgever verboden op enigerlei wijze gegevens over Kandidaten aan derden door te geven of Kandidaten aan derden voor te stellen. Indien Opdrachtgever dit verbod overtreedt, dan is Opdrachtgever overeenkomstig artikel 6 van deze voorwaarden gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee.
 3. Indien Opdrachtgever zich niet bij NewCreators meldt en NewCreators een redelijk vermoeden heeft dat Opdrachtgever de Kandidaat wel binnen achttien (18) maanden na het eindigen van de Opdracht (waarvoor de Kandidaat door NewCreators bij Opdrachtgever is geïntroduceerd ongeacht de werkzaamheden dan wel de functie) heeft doorverwezen naar een derde, is Opdrachtgever gehouden om (op eerste verzoek van NewCreators) bewijs te overleggen waaruit voor NewCreators voldoende duidelijk blijkt dat het voornoemde vermoeden van NewCreators ongegrond is.

Artikel 9: Intrekken en wijzigen van een Opdracht

 1. Indien de Opdrachtgever de werving & selectie Opdracht tijdens de Opdrachtduur beëindigt of elementen uit de Opdracht zoals functie-inhoud, de werkomstandigheden of kandidaatprofiel zodanig wijzigt dat er naar het oordeel van NewCreators sprake is van een nieuwe Opdracht, is NewCreators gerechtigd de Opdrachtgever 50% van de bemiddelingsfee in rekening te brengen.

Artikel 10: Nazorg en garantieregeling

 1. Gedurende door NewCreators en Opdrachtgever overeengekomen proefperiode wordt er contact onderhouden met zowel de Opdrachtgever als de Kandidaat.
 2. Zoals bepaald in artikel 6.3 wordt 50% van de bemiddelingsfee bij aanvang van het arbeidscontract in rekening gebracht. Indien de door Partijen overeengekomen proefperiode is verstreken en het dienstverband met Kandidaat wordt voortgezet, zal NewCreators de tweede 50% van de bemiddelingsfee factureren. Na afloop van de overeengekomen proefperiode komt de garantieregeling te vervallen.
 3. Indien het dienstverband van de aangestelde Kandidaat na afloop van de proefperiode wordt beëindigd vanwege het door Opdrachtgever aantoonbaar niet voldoen aan de gestelde functievereisten, zal het tweede deel bemiddelingsfee (50%) van de garantieregeling komen te vervallen.
 4. Indien het dienstverband van de aangestelde Kandidaat binnen de proefperiode wordt beëindigd, zal NewCreators, indien Opdrachtgever dat wenst, een nieuwe zoekopdracht uitvoeren.
 5. Als, naar het oordeel van NewCreators, de bedrijfsomstandigheden bij de Opdrachtgever van dien aard zijn dat de slagingskans voor hernieuwde aanstelling te gering is, behoudt NewCreators zich het recht de hernieuwde Opdracht niet te aanvaarden.
 6. Indien de Kandidaat gedurende de garantieperiode arbeidsongeschikt wordt ten gevolge van ziekte of ongeval, of komt te overlijden, vervalt deze garantiegarantieregeling.

Artikel 11: Non-Discriminatie

 1. Elke kandidaat heeft bij NewCreators gelijke kansen ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat voldoet aan de opdracht.

Artikel 12: Tenslotte

 1. NewCreators behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra NewCreators Opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van NewCreators, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.
 3. NewCreators zal zich, uiteraard met inachtneming van deze voorwaarden, volledig inspannen om Opdrachtgevers en Kandidaten naar beste vermogen van dienst te zijn.
new_hero.html

READY TO ROCK?

MELD JE NU AAN!

join_the_forces.html

MEER FUNCTIES?